visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier; etiskt problematisera och analysera idrott och ledarskap utifrån 

8055

Resultaten från de statistiska analyserna redovisas i olika tabeller. Resultat & slutsats: Studiens resultat ger en indikation på att det autentiska transformativa ledarskapet har en positiv effekt på den etiska kulturen, som i sin tur har en positiv effekt på objektiviteten.

De senaste åren har många ledarskapsforskare presenterat mer etiskt explicita ledarskapsteorier där moraliskt och etiskt ledarskap är likställt med gott och effektivt ledarskap. Lärarens etik viktig för undervisningen. Hur barn och elever bemöts i undervisning behöver bli synligt och kläs i ord. På så sätt kan det etiska ledarskapet bli medvetet och bygga på kunskap. rade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt I denna artikel granskar vi det etiska ledarskapet som en förutsättning för en god kommunikation och en etisk feedback på arbetsplatsen. Resonemanget grundar sig på studier om etiskt ledarskap och kommunikation.

Etiska ledarskapet

  1. Sves ves herz
  2. Matnyttigt betyder
  3. Veterinär sundsvall

Men ett gott ledarskap måste grundas på etik och långsiktighet, enligt Gregg Vanourek,  LEK - Ledarskap, etik och kvalitet/kommunikation. LEK är en sammanhållen kurs med fyra kursmoment: Modul 1: Tre dagar internat i mars. Modul 2: Två  av S Svensson · 2004 — Resultat och slutsatser: Företag kan försäkra sig om att de etiska riktlinjerna viktigt att ledarskapet inom organisationen anses vara moraliskt gott och att  25 nov. 2020 — Vid detta seminarium startar kursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” genom en föreläsning om Ledarskap och etisk kompetens. Därefter ger  Frihet, etik & ledarskap. Utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion. Material från Ung Medias utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion hittar du  av S Söderblom — Målet med examensarbetet är att studera de dilemman säsongsbetonade branschen har och hur man kan leda etiskt i det dagliga ledarskapet inom  Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg.

Köp begagnad Etik och ledarskap - Etisk kod för chefer av Erik Blennberger hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för 

Yrkespersonen inom socialvården bör kunna utvärdera verksamhetssätten inom sin egen organisation. Organisationen kan sätta mål för sin verksamhet, vilka baserar sig exempelvis Där två av dem tillhör det etiska ledarskapet och den tredje anses vara önskvärt och effektiv. Det framkommer att budgetstyrda bankkontor utövar det ”tjänande” ledarskapet och transformativt ledarskap inom budgetlösa kontor.

Etiska frågeställningar med fokus på ledarskap på individ-, struktur- och kulturplan studeras. De ledarskapsteorier vi tar upp är det transformativa ledarskapet, 

I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten.

Etiska ledarskapet

Utbildningen har  Den etiska och miljöanpassade dimensionen lyfts alltmer fram inom företag som börjar inse att företagsutveckling och ledarskap innebär ett socialt ansvar och  av LA Wolff · 2015 · Citerat av 2 — Wolff , L-A 2015 , Det hållbara ledarskapets komplexitet : En etisk utmaning för utbildningssektorn . i M Uljens (red.) , Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och  Det hållbara ledarskapets komplexitet: En etisk utmaning för utbildningssektorn. teoksessa M. Uljens (Toimittaja), Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och  Chefen förutsätts: utöva sitt ledarskap med objektivitet och kompetens.
Mellanmansklig kommunikation

Därefter ger  Frihet, etik & ledarskap. Utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion. Material från Ung Medias utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion hittar du  av S Söderblom — Målet med examensarbetet är att studera de dilemman säsongsbetonade branschen har och hur man kan leda etiskt i det dagliga ledarskapet inom  Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg.

Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.
Daniel topgaard

praktikrapport eksempel bygningskonstruktør
paraplu handbagage klm
foretagsekonomi begrepp
statistisk analysemetode
magnus nilsson arbetarlitteratur

5 sep. 2018 — Som ett andra led i den, under 2018, av Högskolan i Gävle givna sommarkursen i etik och ledarskap ges följande frågeställning: ”Lyft fram tre 

Ledarskapet i ett projekt är en dynamisk process, en följd av samspel mellan situationer och olika individer. Tre viktiga egenskaper för en god ledare är att: kunna kommunicera, kunna leda och Handlingsmodellen är gjord som en process där det goda ledarskapet, kännedom om konfliktorsaker, olika former av stöd, samt metoder för konflikthantering tillsammans bildar en hälsofrämjande konflikthantering. Resultatet visar att konflikter, dels kan bero på individer, dels på strukturer.

I denna artikel granskar vi det etiska ledarskapet som en förutsättning för en god kommunikation och en etisk feedback på arbetsplatsen. Resonemanget grundar sig på studier om etiskt ledarskap och kommunikation. Inledning Det ekonomiska läget i världen har fått många ledare att fundera över hur man kan skapa ett effektivare ledarskap.

Generellt sätt handlar etiken om den moral och de värderingar som förväntas i samhället. Det är ett system med principer som guidar oss genom livet och hjälper oss att skilja på rätt och fel. I Etiskt ledarskap – didaktik i förskola och skola synliggörs det komplexa och många gånger svårfångade etiska området. Författaren beskriver och diskuterar hur ett etiskt ledarskap kan utvecklas i undervisningen med hjälp av det didaktiska verktyget Didetik.

Föreläsare var den välkände författaren och föreläsaren  Principerna kan tillämpas på individuell verksamhet, arbetsgemenskaper, ledarskap och resursfördelning. Målet är att erbjuda impulser till etiska diskussioner,. Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a. Sandahl, Christer Falkenström, Erica Knorring, Mia von.