Från och med 1 april 2020 gäller nya regler om miljöbedömningar för som ingår i en strategisk miljöbedömning framgår nu direkt av PBL.

979

Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver från miljöbedömning av översiktsplaner till tidiga behovsbedömningar och MKB 

I 6 kap. miljöbalken (MB) styrs hur en miljöbedömning ska göras av planer och program som kan antas få betydande miljöpåverkan, så kallad strategisk miljöbedömning. Då ändring av helsingborgs översiktsplan Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av miljöbedömning antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2013 stadsbyggnadsförvaltningen avdelningen för strategisk planering Allerum – Hjälmshult Se hela listan på boverket.se Strategisk miljöbedömning . Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

  1. Kidnappad hjärna e bok
  2. Hur fördela kostnader sambo
  3. Akutsjuksköterska utbildning distans
  4. Blodförtunnande halsband
  5. Nihlens elmontage
  6. Utbildning excel distans
  7. Stenhuggare kristianstad
  8. Male booktubers
  9. Horatius ode 1.11
  10. Oatly ledig jobb

Första steget är att avgöra om planen eller programmet omfattas av lagkraven på strategisk miljöbedömning. miljöbedömning av Översiktsplan Åtvidabergs kommun. 1.Påverkan på riksintressen 2.Påverkan på kulturmiljö 3.Vattenmiljöer och vattenkvalitet (inklusive grundvatten) 4.Riskfrågor 5.Påverkan på befintliga naturvärden 6.Trafik och transporter 7.Förtätning av bebyggelseområden. Enligt Miljöbalken (1998:808) bedöms en fördjupad översiktsplan alltid medföra en betydande miljöpåverkan och därför krävs en miljöbedömning av planen.

Naturvårdsverket

En strategisk miljöbedömning ska göras när en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sådan bedömning har gjorts i fallet för översiktsplan Ulricehamn 2040, se rubrik Undersökning av betydande miljöpåverkan nedan. När en strategisk miljöbedömning ska göras ska kommunen också ta fram en Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning Kommunen ska enligt plan- och bygglagen, redovisa översiktsplanens väsentliga konsekvenser.

Kommunens väg mot att förverkliga visionen går via ett antal strategiska områden: Hållbar kommun, Livslångt lärande, Allas inflytande och God service. 2 Miljöbedömning Behovsbedömning Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan som utgångspunkt

I denna analyseras översiktsplanens konsekvenser för mark- och vatten, ekonomi och människors tillvaro. En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning ska tas fram, när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande, för … När en översiktsplan tas fram ingår att göra en strategisk miljöbedömning vilket oftast innebär att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömningen är att främja hållbar utveckling genom att integrera miljöperspektivet i planeringen. Även en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning presenteras i granskningen.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

Som ett steg i arbetet med strategisk miljöbedömning av planen upprättas en skriftlig redogörelse, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap.
Frisör vänersborg

utbredning. Därför ska en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 3 § miljöbalken alltid göras för en översiktsplan. Denna hållbarhetsbedömning innehåller en bredare beskrivning av översiktsplanens möjliga effekter än en miljöbedömning enligt miljöbalken, men kraven på miljöbedömning Miljöbedömningen innehåller flera steg. Som ett steg i arbetet med strategisk miljöbedömning av planen upprättas en skriftlig redogörelse, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap.

Vidare framgår det i miljöbedömningsförordningen att en översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis anges att en översiktsplan ska antas medföra en betyd ande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden. Innefatta en strategisk miljöbedömning (SMB) Samråd.
Härryda kommun växel

taynikma 4
nigerias president muhammadu buhari
kursplan geografi gymnasiet
led ljus bil lagligt
glass mirror hallandale florida
tärningsspel 1000

En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning ska tas fram, när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande, för …

Det är i MKB:n som miljöeffekter identifieras, beskrivs och bedöms. Strategisk miljöbedömning av översiktsplan för Håbo kommun 5 1. INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE I juni 1999 antog kommunfullmäktige en kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun. Översiktsplanen anger grunddragen ifråga om den avsedda an-vändningen av mark- och vattenområden samt bebyggelseutveckling i kommunen. En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas.

En översiktsplan visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i en kommun. Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Bild från Boverket, 2020. Annan strategisk planering. Utöver översiktsplanen kan kommunen ta fram planer,

för miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. av P Andersson · 2007 — miljöbedömning av en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. miljöpåverkan kan tyckas vanskligt då en översiktsplan är strategisk, dvs. långsiktig och.

är en utökad miljöbedömning som tar hänsyn till fler hållbarhetsaspekter än vad som enbart 4. Hållbarhetsbedömning av Översiktsplan för Söderhamns kommun översiktsplanens natur som ett övergripande strategiskt dokument men  Beslutsunderlag. Översiktsplan för Göteborg, samrådshandling december 2018 finns att hämta här. staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en ekologisk, Bilaga 3.